Raguszewska Magdalena, Zwolnienie z wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej z powodu rażącego naruszenia przez osobę kierowaną do domu pomocy społecznej lub przez mieszkańca domu pomocy społecznej obowiązku alimentacyjnego lub innych obowiązków rodzinnych względem osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 14 czerwca 2022 r. (SKO 4310/66/22)

Omówienia
Opublikowano: OwSS 2022/3/15-21
Autor:

Zwolnienie z wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej z powodu rażącego naruszenia przez osobę kierowaną do domu pomocy społecznej lub przez mieszkańca domu pomocy społecznej obowiązku alimentacyjnego lub innych obowiązków rodzinnych względem osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 14 czerwca 2022 r. (SKO 4310/66/22)

W omawianej sprawie syn wystąpił o zwolnienie z ponoszenia opłaty za pobyt matki w domu pomocy społecznej, wskazując, że jest dla niego obcą osobą, ponieważ porzuciła go, gdy miał 2–3 lata i w ogóle jej nie pamięta. Wnioskodawca wyjaśnił, że matka miała ograniczone prawa rodzicielskie, a gdy po latach chciał nawiązać z nią kontakt, oświadczyła, iż nie chce mieć z jego rodziną nic wspólnego. Uznał tym samym, że łożenie na jej pobyt w domu pomocy społecznej byłoby sprzeczne z art. 5ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.). Zaznaczył również, że nie posiada dochodu, a skromna pensja nauczycielska żony nie pozwoli sfinansować opłaty. Organ pierwszej instancji odmówił całkowitego zwolnienia strony z opłaty za pobyt matki w domu pomocy społecznej. Uzasadniając takie rozstrzygnięcie, stwierdził m.in., że informował wnioskodawcę o konieczności udokumentowania twierdzeń, które dotyczą zaistnienia przesłanki zwolnienia z opłaty. Tymczasem przedstawiony przez...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX