Krawczyk Ryszard P., Zmiany w budżecie. Omówienie do uchwał KRIO: z dnia 30 czerwca 2021 r., 17/40/2021, z dnia 27 kwietnia 2021 r., 90/2021 oraz z dnia 2 czerwca 2021 r., 15/36/2021

Omówienia
Opublikowano: OwSS 2021/3/53-66
Autor:

Zmiany w budżecie. Omówienie do uchwał KRIO: z dnia 30 czerwca 2021 r., 17/40/2021, z dnia 27 kwietnia 2021 r., 90/2021 oraz z dnia 2 czerwca 2021 r., 15/36/2021

Zgodnie z art. 233 pkt 3 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały o zmianie uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) stanowi, że „wójtowi przysługuje wyłączne prawo zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy”. Nie oznacza to, że obowiązujące przepisy zabraniają innym podmiotom, a w szczególności radnym, zgłaszania wniosków (np. sygnalizujących konieczność wystąpienia z inicjatywą zmiany uchwały budżetowej). Natomiast gdy organ stanowiący chce wprowadzić zmiany nieobjęte inicjatywą wójta (burmistrza, prezydenta miasta) musi uzyskać jego akceptację. Stanowisko to zostało zaakceptowane przez sądy administracyjne oraz doktrynę.

W związku z powyższym prezentujemy trzy uchwały: uchwałę nr 17/40/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX