Krawczyk Ryszard P., Zmiana porządku obrad na sesji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Omówienie do uchwały KRIO w Opolu z dnia 26 czerwca 2019 r., 20/27/2019

Omówienia
Opublikowano: OwSS 2020/2/74-77
Autor:

Zmiana porządku obrad na sesji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Omówienie do uchwały KRIO w Opolu z dnia 26 czerwca 2019 r., 20/27/2019

Dokonanie zmiany porządku obrad dopuszczalne jest w każdym przypadku, pod warunkiem że nastąpi to w trybie określonym w art. 20 ust. 1a ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), który stanowi, że wprowadzenie zmiany w porządku obrad wymaga bezwzględnej większości głosów i tę normę rada wypełniła, dokonując zmiany pierwotnego porządku taką większością. Gdyby ustawodawca miał na celu głosowanie samego wniosku o zmianę porządku, to zapisałby to w tym artykule. Jednakże intencją ustawodawcy było, aby głosowanie zmienionego porządku a nie samego wniosku odbywało się bezwzględną większością głosów. Ostatecznie słowa „może wprowadzić” użyte w art. 20 ust. 1a u.s.g. oznaczają nic innego, jak przegłosowanie zmiany pierwotnego porządku obrad.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX