Raguszewska Magdalena, Zawieszenie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew na wniosek spółdzielni mieszkaniowej w związku ze sprzeciwem członków spółdzielni. Omówienie postanowienia SKO z dnia 10 września 2019 r., SKO 4131/50/19

Omówienia
Opublikowano: OwSS 2020/3/25-27
Autor:

Zawieszenie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew na wniosek spółdzielni mieszkaniowej w związku ze sprzeciwem członków spółdzielni. Omówienie postanowienia SKO z dnia 10 września 2019 r., SKO 4131/50/19

Powołując się na art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), organ I instancji zawiesił wszczęte na wniosek spółdzielni mieszkaniowej postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew, uzasadniając to sprzeciwem dziewięciu członków spółdzielni. Organ I instancji argumentował, że w przypadku niewyrażenia zgody przez wszystkich członków spółdzielni dalsze instrukcje odnośnie do możliwości wycinki drzew powinien zawierać wewnętrzny statut spółdzielni.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu postanowieniem z 10.09.2019 r. (SKO 4131/50/19) uchyliło to postanowienie w całości, stwierdzając, że zgodnie z art. 83 ust. 4ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55; dalej u.o.p.) spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX