Omówienia
Opublikowano: OwSS 2019/3/41-46
Autor:

Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Omówienie do postanowienia SKO z dnia 17 kwietnia 2019 r., SKO 4401/41/19

Działając na podstawie ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2019 r. poz. 916), dalej u.p.p.u.w.g., organ pierwszej instancji odmówił wydania zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Stwierdził, że zgodnie z danymi pochodzącymi z rejestrów, ewidencji i dokumentów nieruchomość nie jest zabudowana wyłącznie budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, ale także obiektami budowlanymi innymi niż określone w art. 1 ust. 2 u.p.p.u.w.g.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło to postanowienie w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, uznawszy, że z przepisów u.p.p.u.w.g. wynika, iż organ administracji – do którego skierowano wniosek o wydanie zaświadczenia na jej podstawie – powinien zbadać stan prawny...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację