Zasiadanie w radzie nadzorczej a prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o VAT. Omówienie do wyroku TS z... - OpenLEX

Prejs Ewa, Zasiadanie w radzie nadzorczej a prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o VAT. Omówienie do wyroku TS z dnia 13 czerwca 2019 r., C-420/18

Omówienia
Opublikowano: PP 2019/8/56-57
Autor:

Zasiadanie w radzie nadzorczej a prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o VAT. Omówienie do wyroku TS z dnia 13 czerwca 2019 r., C-420/18

Artykuły 9 i 10 dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – dalej dyrektywa 2006/112 – należy interpretować w ten sposób, że nie prowadzi działalności gospodarczej członek rady nadzorczej fundacji, który pomimo iż nie pozostaje w stosunku jakiegokolwiek podporządkowania hierarchicznego względem zarządu tej fundacji ani względem rady nadzorczej wspomnianej fundacji w zakresie wykonywania działalności członka tej rady, to jednak nie działa ani we własnym imieniu, ani na własny rachunek, ani też na swoją własną odpowiedzialność, lecz działa na rachunek i na odpowiedzialność tej rady nadzorczej, a przy tym nie ponosi również ryzyka gospodarczego wynikającego z jego działalności, ponieważ pobiera on stałe wynagrodzenie, które nie jest uzależnione od jego uczestnictwa w posiedzeniach ani od rzeczywiście przepracowanych przez niego godzin.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX