Zasady dziedziczenia gospodarstw rolnych - wyrok z dnia 31 stycznia 2001 r., P 4/99, [w:] M. Derlatka, L. Garlicki, M. Wiącek,... - OpenLEX

Florczak-Wątor Monika, Zasady dziedziczenia gospodarstw rolnych - wyrok z dnia 31 stycznia 2001 r., P 4/99, [w:] M. Derlatka, L. Garlicki, M. Wiącek, Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, WK 2016

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Zasady dziedziczenia gospodarstw rolnych - wyrok z dnia 31 stycznia 2001 r., P 4/99, [w:] M. Derlatka, L. Garlicki, M. Wiącek, Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, WK 2016

KOMENTARZ

1. Jednym z najważniejszych orzeczeń polskiego Trybunału Konstytucyjnego jest wyrok z dnia 31 stycznia 2001 r., P 4/99, dotyczący szczególnych zasad dziedziczenia ustawowego gospodarstw rolnych. Wyrok ten został wydany przez TK w postępowaniu wszczętym połączonymi do wspólnego rozpoznania pytaniami prawnymi trzech sądów rejonowych oraz wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich. W efekcie jednym rozstrzygnięciem TK objęto przepisy w historycznym ich brzmieniu, które miały znaleźć zastosowanie w sprawach rozpatrywanych przez sądy pytające (inicjatorów kontroli konkretnej), oraz te same przepisy w aktualnym ich brzmieniu kwestionowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich (inicjatora kontroli abstrakcyjnej).

2. Zaskarżone przepisy dotyczyły szczególnych (odmiennych od ogólnych reguł prawa spadkowego) zasad dziedziczenia gospodarstw rolnych, które od wejścia w życie kodeksu cywilnego były zawarte w jego ostatnich, poświęconych tej właśnie problematyce, artykułach . Przepisy te przez...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX