Sieradzka Małgorzata, Zamówienia publiczne: samooczyszczenie z własnej inicjatywy. Omówienie wyroku TS z dnia 14 stycznia 2020 r., C-387/19 (RTS infra)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Zamówienia publiczne: samooczyszczenie z własnej inicjatywy. Omówienie wyroku TS z dnia 14 stycznia 2020 r., C-387/19 (RTS infra)

Wykonawcę nie można zmusić w chwili składania wniosku o dopuszczenie do udziału lub oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do przedstawienia z własnej inicjatywy dowodu podjęcia środków naprawczych w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia względem niego fakultatywnej podstawy wykluczenia, gdy obowiązek taki nie wynika ani z mających zastosowanie przepisów krajowych, ani z dokumentów zamówienia - orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Omawiany obowiązek może jednak zostać ustanowiony, jeżeli został przewidziany w sposób jasny, precyzyjny i jednoznaczny w mających zastosowanie przepisach krajowych oraz gdy wynika on z dokumentów zamówienia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX