Omówienia
Opublikowano: OwSS 2019/3/72-79
Autor:

Zakaz zapraszania do lokali, w których prowadzona jest działalność o charakterze erotycznym i zakaz prowadzenia działalności usługowej o charakterze erotycznym w lokalach gastronomicznych na terenie parku kulturowego. Omówienie do wyroku WSA z dnia 20 grudnia 2017 r., IV SA/Wr 589/17

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.) rada gminy, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podstawie uchwały, może utworzyć park kulturowy w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. Jak wynika z art. 17 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na terenie parku kulturowego lub jego części mogą być ustanowione zakazy i ograniczenia dotyczące działalności handlowej lub usługowej.

Na tej podstawie prawnej rada gminy podjęła uchwałę w sprawie parku kulturowego. W uchwale wprowadzono m.in. ograniczenia w zakresie handlu i usług prowadzonych w granicach parku: wprowadzono zakaz uciążliwej reklamy w postaci nagabywania przechodniów (zapraszania do lokali, w których prowadzona jest działalność o charakterze erotycznym) oraz zakaz...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację