Węgrzyn Gabriel, Zakaz powierzania radnemu pracy przez wójta. Omówienie wyroku NSA z dnia 8 maja 2018 r., II OSK 542/18

Omówienia
Opublikowano: OwSS 2018/4/75-82
Autor:

Zakaz powierzania radnemu pracy przez wójta. Omówienie wyroku NSA z dnia 8 maja 2018 r., II OSK 542/18

W prezentowanym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8.05.2018 r., II OSK 542/18 uchylono zarządzenie zastępcze wojewody stwierdzające wygaśnięcie mandatu radnego będącego zarazem sołtysem, który zawarł z wójtem umowę-zlecenie na dostarczanie podatnikom za potwierdzeniem odbioru nakazów płatniczych oraz decyzji na podatek od nieruchomości. Organ nadzoru powołał się przy tym na treść art. 24d ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) – dalej u.s.g., zgodnie z którym wójt nie może powierzyć radnemu gminy, w której radny uzyskał mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Jakkolwiek stan faktyczny nie budził wątpliwości, sąd dokonał krytycznej oceny zarządzenia zastępczego, odwołując się do szczególnego charakteru powierzonych radnemu czynności oraz wskazując na konieczność oceny stanu faktycznego przez pryzmat zasady proporcjonalności. Zasada ta – w ocenie sądu – wyklucza dopuszczalność zbyt rygorystycznego interpretowania...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX