Krawczyk Ryszard P., Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (stan prawny przed 6 września 2019 r.). Omówienie do: uchwały KRIO w Białymstoku z dnia 6 sierpnia 2019 r., 3732/19, wyroku WSA z dnia 18 lutego 2016 r., III SA/Po 1007/15 oraz wyroku NSA z dnia 11 września 2018 r., II FSK 2308/18

Omówienia
Opublikowano: OwSS 2020/2/82-94
Autor:

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (stan prawny przed 6 września 2019 r.). Omówienie do: uchwały KRIO w Białymstoku z dnia 6 sierpnia 2019 r., 3732/19, wyroku WSA z dnia 18 lutego 2016 r., III SA/Po 1007/15 oraz wyroku NSA z dnia 11 września 2018 r., II FSK 2308/18

Organy samorządu terytorialnego posiadają normatywne uprawnienia prawotwórcze. Jednakże z uprawnień tych na podstawie art. 87 ust. 2 Konstytucji RP jednostki samorządu terytorialnego mogą korzystać w sposób wynikający z aktów prawnych rangi ustawy i to wyłącznie w takim zakresie, w jakim dana ustawa deleguje jednostki samorządu terytorialnego do stanowienia aktów prawa miejscowego, zakreślając przy tym jednoznacznie przedmiotowe i podmiotowe ramy tego upoważnienia. Również określone w akcie prawa miejscowego tzw. pouczenia nie mogą przekraczać swoimi ramami upoważnienia (tj. delegacji do stanowienia przepisów prawa).

Celem delegacji ustawowej zawartej w art. 6nustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) było stworzenie wzoru deklaracji dla zapewnienia gminie prawidłowego obliczenia wysokości opłaty (według sposobu określonego w ustawie, a wybranego przez gminę na mocy odrębnej uchwały) oraz ułatwienia jej składania, co wynika...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX