Baranowska-Zając Wioleta, Wyrok zaoczny w sprawie pozwanego konsumenta a niedozwolone postanowienia umowne. Omówienie wyroku TS z dnia 4 czerwca 2020 r., C-495/19 (Kancelaria Medius)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Wyrok zaoczny w sprawie pozwanego konsumenta a niedozwolone postanowienia umowne. Omówienie wyroku TS z dnia 4 czerwca 2020 r., C-495/19 (Kancelaria Medius)

TS odniósł się do stosowania przesłanek wydania wyroku zaocznego przeciwko pozwanemu konsumentowi w sytuacji, w której ten nie stawił się na rozprawę, na którą został wezwany, zaś stosunek prawny leżący u podstaw dochodzonego przez przedsiębiorcę roszczenia, a tym samym wytoczonego powództwa, oparty został na umowie standardowej zastosowanej przez przedsiębiorcę, co do której sąd powziął wątpliwości w zakresie nieuczciwego charakteru jej postanowień. Trybunał uznał, że nawet jeżeli sąd orzeka w drodze wyroku zaocznego w związku z niestawiennictwem konsumenta na rozprawie, to powinien on mieć możliwość przeprowadzenia środków dowodowych niezbędnych do dokonania z urzędu oceny nieuczciwego charakteru warunków umownych stanowiących podstawę roszczenia przedsiębiorcy przeciwko konsumentowi, jeżeli powziął wątpliwość co do nieuczciwego charakteru tych postanowień umownych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX