Wiącek Marcin, Wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 stycznia 2021 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1854/20) [dot. nadawania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi]

Omówienia
Opublikowano: ZNSA 2023/2/130-134
Autor:

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 stycznia 2021 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1854/20) [dot. nadawania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi]

Teza: Instytucja zwolnienia z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.; dalej: p.b.) od wymogu odbycia stażu, o którym mowa w art. 14 ust. 3 pkt 3 lit. b/, może znaleźć zastosowanie wyłącznie w przypadku osoby rozszerzającej jedynie zakres przyznanych jej uprawnień w ramach jednej ze zdefiniowanych samodzielnych funkcji technicznych. Nie jest natomiast dopuszczalna sytuacja, w której na mocy art. 14 ust. 5 p.b. zwolnienie od wymogu odbycia stażu, o którym mowa w art. 14 ust. 3 pkt 3 lit. b/, przysługiwałoby osobie, która w ramach określonej specjalności dysponuje uprawnieniami do działalności obejmującej inną funkcję techniczną, tzn. jak w przypadku osoby, która posiadając ograniczone uprawnienia projektowe, ubiega się o nadanie [jej] uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX