Wiącek Marcin, Wydawanie rozporządzeń - orzeczenie z dnia 28 maja 1986 r., U 1/86, [w:] M. Derlatka, L. Garlicki, M. Wiącek, Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, WK 2016

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Wydawanie rozporządzeń - orzeczenie z dnia 28 maja 1986 r., U 1/86, [w:] M. Derlatka, L. Garlicki, M. Wiącek, Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, WK 2016

KOMENTARZ

  1. Pierwsze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zostało wydane w szczególnych okolicznościach prawnych i politycznych. Przepis ustanawiający Trybunał pojawił się w Konstytucji z 1952 r. (Konstytucji PRL) w 1982 r. – a więc w czasie stanu wojennego – a TK rozpoczął swoją działalność dopiero trzy lata później . Ponadto sama idea sądownictwa konstytucyjnego była dosyć trudna do pogodzenia z podstawowymi założeniami państwa socjalistycznego takimi jak zasada tzw. jednolitości władzy państwowej i nadrzędności Sejmu . Stąd w Konstytucji z 1952 r. zapisano, że orzeczenia TK o niekonstytucyjności ustaw „podlegają rozpatrzeniu przez Sejm” . Jedynie orzeczenia odnoszące się do innych niż ustawy aktów normatywnych zostały w Konstytucji z 1952 r. określone jako „wiążące” .

Pierwsze orzeczenie stanowiło bez wątpienia swoisty test dla Trybunału. Miało ono bowiem ukazać, czy organowi temu uda się zademonstrować swoją niezależność, zmierzyć z przeszkodami ustrojowymi i prawnymi...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX