Krawczyk Ryszard P., Wieloletnia prognoza finansowa. Omówienie do uchwały KRIO w Łodzi z dnia 27 lutego 2019 r., 6/20/2019

Omówienia
Opublikowano: OwSS 2020/1/77-79
Autor:

Wieloletnia prognoza finansowa. Omówienie do uchwały KRIO w Łodzi z dnia 27 lutego 2019 r., 6/20/2019

Poniżej prezentujemy uchwałę nr 6/20/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 27.02.2019 r. W przedstawionym stanie faktycznym organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego złożył zastrzeżenia do zmian wprowadzonych przez radnych w przedłożonym projekcie wieloletniej prognozy finansowej w zakresie dochodów majątkowych oraz wydatków na przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 230 ust. 1ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) inicjatywa dotycząca sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Co do zasady inicjatywa uchwałodawcza organu wykonawczego nie wiąże organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Nie oznacza, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego musi podjąć uchwałę w kształcie przedstawionym przez zarząd. Inicjatywa uchwałodawcza, co do zasady, nie wiąże bowiem organu stanowiącego w tym znaczeniu, że...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX