Nowicki Marek Antoni, Wainwright przeciwko Wielkiej Brytanii - wyrok ETPC z dnia 26 września 2006 r., skarga nr 12350/04, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2006, Oficyna, 2007, s. 127

Omówienia
Opublikowano: Oficyna 2007
Autor:

Wainwright przeciwko Wielkiej Brytanii - wyrok ETPC z dnia 26 września 2006 r., skarga nr 12350/04, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2006, Oficyna, 2007, s. 127

Przeszukanie nago w więzieniu osób odwiedzających krewnego

Tezy orzeczenia

1. Stosowanie bardzo inwazyjnej i potencjalnie poniżającej procedury, jaką jest przeszukanie osobiste nago osób niebędących więźniami, które nie są również podejrzane o popełnienie przestępstwa, musi się odbywać w sposób rygorystycznie zgodny z prawem i z właściwym poszanowaniem godności ludzkiej.

2. W razie istnienia właściwej procedury przeszukania osób spoza więzienia, które nie dopuściły się żadnego naruszenia prawa, do władz więziennych należy ścisłe jej przestrzeganie oraz - przy zachowaniu rygorystycznych zabezpieczeń - ochrona godności osób poddanych przeszukaniu przed nadmierną ingerencją.

Wainwright przeciwko Wielkiej Brytanii - orzeczenie z 26 września 2006 r., Izba (Sekcja IV), skarga nr 12350/04

Stan faktyczny

W sierpniu 1996 r. Patrick O'Neill (syn Mary Wainwright i przyrodni brat niepełnosprawnego Alana Wainwrighta) został aresztowany z podejrzeniem morderstwa i osadzony w areszcie śledczym w Leeds. W...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX