Knade-Plaskacz Agnieszka, Unijny system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - zgodność wtórnego prawa UE z umowami międzynarodowymi i międzynarodowym prawem zwyczajowym - wprowadzenie i wyrok TS z 21.12.2011 r. w sprawie C-366/10 Air Transport Association of America i inni przeciwko Secretary of State for Energy and Climate Change

Omówienia
Opublikowano: EPS 2015/3/53-58
Autor:

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - zgodność wtórnego prawa UE z umowami międzynarodowymi i międzynarodowym prawem zwyczajowym - wprowadzenie i wyrok TS z 21.12.2011 r. w sprawie C-366/10 Air Transport Association of America i inni przeciwko Secretary of State for Energy and Climate Change

Przedstawiony wyrok , wydany w składzie wielkiej izby, dotyczy zarówno europejskiej polityki klimatycznej, jak i relacji pomiędzy prawem unijnym a międzynarodowym prawem publicznym. Umowy międzynarodowe zawarte przez Unię są na podstawie art. 216 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej jako TFUE) wiążące dla instytucji unijnych i w konsekwencji mają pierwszeństwo przed przyjmowanymi przez nie aktami prawnymi. Istotne jest zatem określenie, czy i w jakim zakresie jednostki mogą powoływać się na umowy międzynarodowe i na zasady międzynarodowego prawa zwyczajowego, w celu zakwestionowania ważności aktu prawa wtórnego UE.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX