Judecki Tomasz, Udział organizacji społecznej w charakterze uczestnika postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi gminy na zarządzenie zastępcze stwierdzające wygaśnięcie mandatu prezydenta miasta. Omówienie do postanowienia NSA z dnia 27 lutego 2018 r., II OZ 200/18

Omówienia
Opublikowano: OwSS 2020/2/60-64
Autor:

Udział organizacji społecznej w charakterze uczestnika postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi gminy na zarządzenie zastępcze stwierdzające wygaśnięcie mandatu prezydenta miasta. Omówienie do postanowienia NSA z dnia 27 lutego 2018 r., II OZ 200/18

Zgodnie z art. 9 ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm., dalej p.p.s.a.) organizacja społeczna, w zakresie swojej działalności statutowej, może brać udział w postępowaniu w przypadkach określonych w niniejszej ustawie. W myśl zaś art. 25 § 4 p.p.s.a. organizacje społeczne, choćby nie posiadały osobowości prawnej, w zakresie ich statutowej działalności w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób mają zdolność sądową. Warunek uczestniczenia organizacji społecznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym w charakterze uczestnika określa art. 33 § 2 p.p.s.a. Przepis ten stanowi, że udział w charakterze uczestnika może zgłosić również osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna, o której mowa w art. 25 § 4, w sprawach innych osób, jeżeli sprawa dotyczy zakresu jej statutowej działalności.

Naczelny Sąd...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX