Wiącek Marcin, Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 9 czerwca 2022 r. (sygn. akt III OPS 1/21)

Omówienia
Opublikowano: ZNSA 2022/4/129-131
Autor:

Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 9 czerwca 2022 r. (sygn. akt III OPS 1/21)

Do postępowań administracyjnych w przedmiocie nałożenia administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa w przepisach rozdziału 4d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.), stosuje się art. 189f ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX