Nowicki Marek Antoni, Trubnikov przeciwko Rosji - wyrok ETPC z dnia 5 lipca 2005 r., skarga nr 49790/99, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2005, Zakamycze, 2006, s. 27

Omówienia
Opublikowano: Zakamycze 2006
Autor:

Trubnikov przeciwko Rosji - wyrok ETPC z dnia 5 lipca 2005 r., skarga nr 49790/99, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2005, Zakamycze, 2006, s. 27

Brak odpowiedniego śledztwa w sprawie śmierci w więzieniu; odmowa władz współpracy z Trybunałem

Tezy orzeczenia

1. Gdy jednostka oskarża funkcjonariuszy państwa o naruszenie praw zagwarantowanych w konwencji, nie da się uniknąć sytuacji, w której w pewnych okolicznościach wyłącznie oskarżony rząd ma dostęp do informacji umożliwiających potwierdzenie lub odrzucenie zarzutów. Odmowa rządu przedstawienia takich informacji pozwala nie tylko na wyciągnięcie odpowiednich wniosków co do zasadności zarzutów skarżącego, ale może mieć również negatywny wpływ na ocenę stopnia przestrzegania przez państwo obowiązków wynikających z art. 38 ust. 1 lit. a konwencji. To samo dotyczy zwlekania przez państwo z dostarczeniem informacji ze szkodą dla ustaleń faktycznych w sprawie.

2. Obowiązek państwa w stosunku do więźnia przejawiającego skłonności samobójcze pojawia się, gdy władze wiedziały lub powinny były wiedzieć o istnieniu rzeczywistego i bezpośredniego ryzyka dla jego życia i nie podjęły kroków w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX