Wójtowicz Krzysztof, Traktat akcesyjny - wyrok z dnia 11 maja 2005 r., K 18/04, [w:] M. Derlatka, L. Garlicki, M. Wiącek, Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, WK 2016

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Traktat akcesyjny - wyrok z dnia 11 maja 2005 r., K 18/04, [w:] M. Derlatka, L. Garlicki, M. Wiącek, Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, WK 2016

KOMENTARZ

1.Wprowadzenie

Traktat o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej (traktat akcesyjny) został podpisany w Atenach dnia 16 kwietnia 2003 r. wraz z innymi aktami stanowiącymi integralne części traktatu akcesyjnego. Umowa ta podlegała ratyfikacji przez wszystkie umawiające się państwa, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.

Polska dokonała ratyfikacji traktatu akcesyjnego w trybie art. 90 Konstytucji z 1997 r., stosując procedurę referendalną.

Konstytucyjność traktatu została zakwestionowana przez trzy grupy posłów. W wyroku z dnia 11 maja 2005 r. Trybunał Konstytucyjny nie stwierdził niezgodności traktatu akcesyjnego i innych wskazanych wyżej aktów z przepisami Konstytucji z 1997 r.

Wydanie wyroku w sprawie zgodności z Konstytucją traktatu akcesyjnego wymagało rozstrzygnięcia wielu kwestii wynikających ze szczególnego charakteru Unii Europejskiej. Ów szczególny, w porównaniu z klasycznymi organizacjami międzynarodowymi, charakter UE nie został jednoznacznie określony w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX