Partyk Aleksandra, To strona ma obowiązek wykazania swojego umocowania przed sądem

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

To strona ma obowiązek wykazania swojego umocowania przed sądem

Jeśli sąd poweźmie wątpliwości, czy strona jest prawidłowo reprezentowana, to wezwie ją do przedstawienia dokumentów, które wykażą jej umocowanie. Takie dokumenty powinny być złożone w oryginale lub jako odpisy poświadczone za zgodność z oryginałem. Kserokopie są niewystarczające do nadania sprawie biegu- orzekł Sąd Apelacyjny w Krakowie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX