Nowicki Marek Antoni, Taskin i inni przeciwko Turcji - wyrok ETPC z dnia 10 listopada 2004 r., skarga nr 46117/99, [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 917

Omówienia
Opublikowano: Zakamycze 2005
Autor:

Taskin i inni przeciwko Turcji - wyrok ETPC z dnia 10 listopada 2004 r., skarga nr 46117/99, [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 917

Odmowa wykonania wyroku sądu administracyjnego w sprawie dotyczącej ochrony środowiska

Tezy orzeczenia

1. Artykuł 8 nie zawiera żadnego wyraźnego warunku proceduralnego. Proces prowadzący do ingerencji musi być jednak rzetelny, z odpowiednim poszanowaniem interesów jednostki chronionych w art. 8. Z tego względu ocenia się całość procedury, zwłaszcza politykę i podjęte decyzje, stopień uwzględnienia punktu widzenia osób zainteresowanych i gwarancje proceduralne. Podstawą decyzji muszą być wyczerpujące i sprawdzalne dane o wszystkich aspektach rozważanej kwestii.

2. W razie pojawienia się skomplikowanych kwestii dotyczących polityki ochrony środowiska i ekonomicznej, proces podejmowania decyzji przez państwo musi obejmować odpowiednie badania i studia umożliwiające stwierdzenie i ocenę we właściwym czasie możliwych negatywnych skutków określonych działań na środowisko i prawa jednostki oraz zachowanie właściwej równowagi konkurujących interesów. Ważne jest zapewnienie dostępu opinii...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX