Raguszewska Magdalena, Świadczenie wychowawcze - przebywanie na urlopie bezpłatnym w kontekście utraty dochodu. Omówienie decyzji SKO we Wrocławiu z dnia 18 lipca 2018 r., SKO 4318/455/18

Omówienia
Opublikowano: OwSS 2018/4/29-36
Autor:

Świadczenie wychowawcze - przebywanie na urlopie bezpłatnym w kontekście utraty dochodu. Omówienie decyzji SKO we Wrocławiu z dnia 18 lipca 2018 r., SKO 4318/455/18

W prezentowanej poniżej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 18.07.2018 r. (SKO 4318/455/18) odwołujący się od decyzji o odmowie przyznania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko (z powodu przekroczenia kryterium dochodowego) argumentował, że przebywa na urlopie bezpłatnym, a tym samym dochód z tytułu jego umowy o pracę powinien zostać uznany za dochód utracony.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie uznało tego podglądu za słuszny.

Omówiwszy pojęcie dochodu (art. 2, art. 7 ust. 1–3a ustawy z 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.) – dalej u.p.p.w.d. Kolegium zwróciło przede wszystkim uwagę, że dochód osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – ustalany dla celów dokonywania obliczeń odnośnie do spełniania przesłanki kryterium dochodowego – podlega modyfikacji poprzez obniżenie jedynie w sytuacji wystąpienia okoliczności definiowanych jako utrata dochodu. W art. 2 pkt 19u.p.p.w.d., który...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX