Zasada Jarosław, Subiektywne odczucia nie wystarczą do stwierdzenia niezdolności do pracy

Omówienia
Opublikowano: ABC
Autor:

Subiektywne odczucia nie wystarczą do stwierdzenia niezdolności do pracy

Miarodajnym dla oceny sądowej zdolności ubezpieczonego do pracy w kontekście orzekania o prawie do renty z tytułu niezdolności do pracy jest wynik badań lekarskich przeprowadzonych przez biegłych sądowych – stwierdził Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 12.01.2017 r., III AUa 487/16, LEX nr 2191561.

Wyrok wydano w sprawie przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy. Świadczenia tego nie przyznano ubezpieczonemu, gdyż ani lekarz rzeczoznawca, ani komisja lekarska nie stwierdzili u ubezpieczonego całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Odwołania od tej decyzji nie uwzględnił Sąd Okręgowy. Jak ustalono w toku postępowania, ubezpieczony cierpi na poważne przewlekłe schorzenia gastrologiczne i związane z nimi reakcje depresyjne. Choć wymagają one stałego leczenia, nie naruszają sprawności organizmu w stopniu dającym podstawy do orzeczenia długotrwałej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX