Warecka Katarzyna, Strasburg: zakaz działalności politycznej strażników miejskich nie narusza praw człowieka. Strzelecki przeciwko Polsce - wyrok ETPC z dnia 10 kwietnia 2012 r., skarga nr 26648/03

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2014
Autor:

Strasburg: zakaz działalności politycznej strażników miejskich nie narusza praw człowieka. Strzelecki przeciwko Polsce - wyrok ETPC z dnia 10 kwietnia 2012 r., skarga nr 26648/03

Obowiązujący strażników miejskich w Polsce ustawowy zakaz przynależności do partii politycznych nie narusza wolności stowarzyszania się, jak uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka w swym wyroku z 10 kwietnia 2012 r.

Zakaz został wprowadzony na mocy ustawy z 29.08.1997 r. o strażach gminnych (zob. art. 30 ust. 2 ustawy). Skarżący - strażnik miejski z Warszawy - argumentował, iż zakaz ten jest dyskryminujący i narusza wolność do stowarzyszania się. Polski Trybunał Konstytucyjny w swym wyroku z 10 kwietnia 2002 r. stwierdził, iż zakaz ten nie narusza polskiej konstytucji.

ETPC również uznał ten stan rzeczy za zgodny z Konwencją o ochronie praw człowieka i nie stwierdził naruszenia wolności stowarzyszania się (art. 11Konwencji). ETPC powołał się na stanowisko polskiego Trybunału Konstytucyjnego i stwierdził, że zakaz członkostwa w partii politycznej dąży do zagwarantowania politycznej neutralności oraz bezstronności funkcjonariuszy publicznych. Jest konieczny także dla zapewnienia zaufania...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX