Nowicki Marek Antoni, Stephens przeciwko Malcie (nr 1) - wyrok ETPC z dnia 21 kwietnia 2009 r., skarga nr 11956/07, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2009, LEX, 2010, s. 123

Omówienia
Opublikowano: LEX 2010
Autor:

Stephens przeciwko Malcie (nr 1) - wyrok ETPC z dnia 21 kwietnia 2009 r., skarga nr 11956/07, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2009, LEX, 2010, s. 123

Kontynuowanie aresztowania mimo unieważnienia wniosku o ekstradycję

Tezy orzeczenia

1. Sprawowanie jurysdykcji jest koniecznym warunkiem, aby państwo zostało uznane za odpowiedzialne za zarzucone mu działania lub zaniechania rodzące zarzut naruszenia praw i wolności zagwarantowanych w konwencji.

2. Zgodnie z ustalonym orzecznictwem należy uznać, że art. 1 konwencji wyraża zwyczajny i w istocie terytorialny sposób rozumienia pojęcia "jurysdykcja", uznając inne jej podstawy za wyjątkowe i wymagające specjalnego uzasadnienia w szczególnych okolicznościach każdej sprawy.

3. W kontekście procedury ekstradycyjnej państwo-adresat wniosku powinno korzystać z możliwości domniemania ważności dokumentów prawnych wydanych przez państwo-wnioskodawcę, będących podstawą wystąpienia o aresztowanie.

Stephens przeciwko Malcie (nr 1) - orzeczenie z 21 kwietnia 2009 r., Izba (Sekcja IV), skarga nr 11956/07

Stan faktyczny

Brytyjczyk mieszkający w Hiszpanii został tam aresztowany na podstawie nakazu aresztowania...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX