Omówienia
Opublikowano: OwSS 2020/2/78-81
Autor:

Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Omówienie do uchwał KRIO w Łodzi z dnia 22 stycznia 2020 r., 1/4/2020 oraz 1/6/2020

Nowelizacja ustawy z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1579) obowiązuje od 6.06.2019 r. Nowelizacji uległ między innymi art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), który nakłada na właścicieli nieruchomości bezwzględny obowiązek zbierania odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości w sposób selektywny. Zmianie uległ także art. 6k ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stanowiący o opłacie podwyższonej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?