Raguszewska Magdalena, Środowiskowe uwarunkowania realizacji instalacji radiokomunikacyjnych emitujących pola elektromagnetyczne - kwalifikacja do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w kontekście zawartego w rozporządzeniu kwalifikacyjnym sformułowania "równoważna moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny". Omówienie do postanowienia SKO z dnia 23 września 2020 r., SKO 4136/28/20

Omówienia
Opublikowano: OwSS 2020/4/20-36
Autor:

Środowiskowe uwarunkowania realizacji instalacji radiokomunikacyjnych emitujących pola elektromagnetyczne - kwalifikacja do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w kontekście zawartego w rozporządzeniu kwalifikacyjnym sformułowania "równoważna moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny". Omówienie do postanowienia SKO z dnia 23 września 2020 r., SKO 4136/28/20

Prezentowana sprawa dotyczy pierwotnej kwestii rozstrzyganej w postępowaniu środowiskowym, a więc ustalenia, czy uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest w ogóle wymagane. Zanim organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej przejdzie do ustalania, czy dane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, powinien bowiem przesądzić, czy w ogóle kwalifikuje się ono do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (art. 71 ust. 2 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.; dalej ustawa). Oczywiste jest, że taka konstatacja wymaga analizy przepisów rozporządzeniaRady Ministrów z 10.10.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. poz. 1839; dalej rozporządzenie kwalifikacyjne) i nie może opierać się na założeniach...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX