Omówienia
Opublikowano: OwSS 2019/2/109-114
Autor:

Samobilansowanie się systemu odbioru odpadów. Omówienie do uchwał KRIO: w Łodzi z dnia 27 marca 2019 r., 8/34/2019, w Kielcach z dnia 6 września 2018 r., 10/2018 oraz w Białymstoku z dnia 20 lutego 2018 r., 1025/18

Zgodnie z art. 6k ust. 2 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:

1)

liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;

2)

ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;

3)

koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2–2b i 2d;

4)

przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.

W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi zostać poprzedzone sporządzeniem kalkulacji uwzględniającej wymogi art. 6k ust. 2 i art. 6r ust. 2–2b i 2d, która przed podjęciem uchwały przedstawiana jest organowi stanowiącemu gminy.

Również obowiązek złożenia oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację