Nowicki Marek Antoni, Przymusowa edukacja religijna w szkołach greckich. Omówienie wyroku ETPC z dnia 31 października 2019 r., 4762/18 i 6140/18 (Papageorgiou i inni)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Przymusowa edukacja religijna w szkołach greckich. Omówienie wyroku ETPC z dnia 31 października 2019 r., 4762/18 i 6140/18 (Papageorgiou i inni)

Tezy orzeczenia

1. Z samej swojej natury materialna treść art. 9 Konwencji może niekiedy pokrywać się z treścią innych postanowień Konwencji; innymi słowy, ten sam zarzut postawiony przed Trybunałem może czasami być objęty więcej niż jednym artykułem. W takich przypadkach Trybunał zwykle ocenia go wyłącznie na podstawie artykułu uznanego za najbardziej stosowny ze względu na okoliczności danej sprawy. Uwzględnia jednak przy tym inne artykuły i interpretuje rozważany artykuł w ich świetle.

2. W dziedzinie wychowania i nauczania art. 2 Protokołu nr 1 stanowi zasadniczo lex specialis w stosunku do art. 9 Konwencji, przynajmniej w związku z obowiązkiem państw Konwencji uznania – przy realizacji jakichkolwiek przyjętych przez nie zadań związanych z wychowaniem i nauczaniem – prawa rodziców do zapewnienia, aby były realizowane zgodnie z ich własnymi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi.

3. Zdanie drugie art. 2Protokołu nr 1 należy odczytywać na tle nie tylko jego zdania pierwszego, ale również w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX