Gumola Mariusz, Procesowe skutki upływu terminu przedawnienia podatkowego – komentarz do uchwały NSA z dnia 29 września 2014 r., II FPS 4/13

Omówienia
Opublikowano: ABC
Autor:

Procesowe skutki upływu terminu przedawnienia podatkowego – komentarz do uchwały NSA z dnia 29 września 2014 r., II FPS 4/13

W dniu 29 września 2014 r. została podjęta uchwała pełnego składu Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, II FPS 4/13, w której rozstrzygnięto zagadnienie skutków upływu terminu przedawnienia dla toczącego się podatkowego postępowania wymiarowego w przypadku, gdy upływ terminu przedawnienia nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. Wydaje się, że uchwała ta powinna definitywnie uciąć wszelkie spory i wątpliwości co do procesowych konsekwencji upływu terminu przedawnienia przed wydaniem ostatecznej decyzji korygującej rozliczenie danego podatku przez podatnika. Uchwała jest korzystna dla podatników, gdyż opowiada się za koniecznością umorzenia prowadzonego postępowania podatkowego (kontrolnego) w każdym przypadku upływu terminu przedawnienia przed zakończeniem tego postępowania ostateczną decyzją wymiarową. Stanowisko to dotyczy nie tylko postępowań dotyczących określenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego, ale również postępowań mających na celu skorygowanie wysokości zadeklarowanej nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku VAT albo wykazanej straty w podatku dochodowym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX