Zasada Jarosław, Pracownik ma prawo do posiadania wiedzy w sferze BHP

Omówienia
Opublikowano: ABC
Autor:

Pracownik ma prawo do posiadania wiedzy w sferze BHP

Zasada ignorantia iuris nocet w zakresie posiadania przez pracowników wiedzy na temat przepisów i zasad bhp nie znajdzie do nich zastosowania, jeśli pracodawca stosownej wiedzy im nie przekaże – stwierdził Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 17 stycznia 2013 r., I ACa 1015/12, LEX nr 1280408.

Orzeczenie to wydano w sprawie z powództwa pracownika o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę. W stanie faktycznym sprawy, pracownik produkcyjny, zatrudniony na podstawie umowy zlecenia, uległ wypadkowi przy pracy. W czasie obsługi piły tarczowej doszło do przecięcia trzech palców prawej ręki, w następstwie którego powstał trwały uszczerbek na zdrowiu powoda wynoszący łącznie 10%.

W protokole powypadkowym zdarzenie to uznane zostało za wypadek przy pracy. Jako jego przyczyny wskazano m.in.: niewłaściwą stateczność czynnika materiałowego oraz niedostateczną koncentrację uwagi na wykonywanej czynności. W protokole nie odniesiono się natomiast do zaniechań zleceniodawcy w zakresie bhp, w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX