Stec Mirosław, Pozbawienie dochodów samorządu województwa z tytułu usuwania drzew lub krzewów. Omówienie do wyroku TK z dnia 13 grudnia 2018 r., K 34/16

Omówienia
Opublikowano: OwSS 2019/1/8-24
Autor:

Pozbawienie dochodów samorządu województwa z tytułu usuwania drzew lub krzewów. Omówienie do wyroku TK z dnia 13 grudnia 2018 r., K 34/16

W powołanym niżej wyroku z 13.12.2018 r. (K 34/16), OTK-A2019 poz. 2, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 402 ust. 5 ustawy z 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska w zakresie, w jakim pozbawia samorząd województwa, reprezentowany przez marszałka województwa, dochodów z opłat i kar jako kompensaty za nakłady związane ze stosowaniem art. 83–89 ustawy z 16.04,.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.), dalej u.o.p., jest zgodny z art. 167 ust. 4 w zw. z art. 166 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Zdaniem Wnioskodawcy – Sejmiku Województwa Mazowieckiego nowelizacja art. 90 u.o.p. polegająca na dodaniu ust. 2, spowodowała nałożenie na samorząd województwa nowych zadań. Jednocześnie, dokonana tą samą ustawą zmieniającą, nowelizacja ust. 5 w art. 402ustawy z 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.), dalej p.o.ś., pozbawiła samorząd województwa wpływów z kar i opłat pobieranych w związku z zarządzaniem ochroną drzewostanu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX