Postępowanie przed Komisją Europejską w sprawie pomocy państwa niezgodnej z prawem - wprowadzenie i wyrok TS z 21.03.1990 r. w... - OpenLEX

Dudzik Sławomir, Postępowanie przed Komisją Europejską w sprawie pomocy państwa niezgodnej z prawem - wprowadzenie i wyrok TS z 21.03.1990 r. w sprawie C-142/87 Królestwo Belgii przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

Omówienia
Opublikowano: EPS 2016/8/51-56
Autor:

Postępowanie przed Komisją Europejską w sprawie pomocy państwa niezgodnej z prawem - wprowadzenie i wyrok TS z 21.03.1990 r. w sprawie C-142/87 Królestwo Belgii przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

Artykuł 108 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zakazuje wprawdzie wprowadzenia w życie pomocy państwa przed wydaniem przez Komisję Europejską (dalej jako Komisja) decyzji w sprawie zgodności tej pomocy z rynkiem wewnętrznym, nie określa jednak wyraźnie skutków naruszenia tej klauzuli standstill. Zadanie zapewnienia pełnej skuteczności wyżej wymienionego zakazu spoczęło zatem początkowo na Trybunale Sprawiedliwości (dalej jako Trybunał lub TS), a w dalszej kolejności było realizowane przez prawodawcę unijnego przyjmującego przepisy proceduralne w sprawach dotyczących pomocy państwa. Regulacje te tworzą obecnie spójny zespół norm zapewniających, z jednej strony, należytą ochronę konkurencji na rynku wewnętrznym przed zakłóceniami ze strony niezgodnej z prawem pomocy państwa, z drugiej zaś strony, poszanowanie praw państw członkowskich UE do obrony w postępowaniu przed Komisją oraz do merytorycznej oceny danego środka pomocowego przez Komisję.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX