Chybalski Piotr, Poprawki Senatu - wyrok z dnia 23 lutego 1999 r., K 25/98, [w:] M. Derlatka, L. Garlicki, M. Wiącek, Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, WK 2016

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Poprawki Senatu - wyrok z dnia 23 lutego 1999 r., K 25/98, [w:] M. Derlatka, L. Garlicki, M. Wiącek, Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, WK 2016

KOMENTARZ

1.Wprowadzenie

Wyrokiem z dnia 23 lutego 1999 r., K 25/98, Trybunał Konstytucyjny, działając na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej w trybie art. 122 ust. 3 Konstytucji z 1997 r., stwierdził niekonstytucyjność całej ustawy z dnia 18 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, określanej często w piśmiennictwie jako „ustawa warszawska”. Przyczyną niekonstytucyjności tej ustawy okazał się wadliwy tryb jej dojścia do skutku. Trybunał, podzielając stanowisko wnioskodawcy, uznał, że poprawki senackie zgłoszone do tej ustawy, a przy tym nieodrzucone przez Sejm, wykraczały poza konstytucyjne ramy materii poprawek Senatu.

Wyrok K 25/98 stanowi jedno z kilkunastu orzeczeń, w których analizowane były granice dopuszczalnych modyfikacji ustaw przez Senat . Jest on o tyle istotny, że stanowi pierwszą wypowiedź TK na powyższy temat po wejściu w życie Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. Wraz z orzeczeniami wydanymi przed wejściem w życie obecnie obowiązującej ustawy zasadniczej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX