Knade-Plaskacz Agnieszka, Podmioty odpowiedzialne za naprawienie szkody wyrządzonej w środowisku w wyniku rozlania się ropy naftowej zgodnie z zasadą "zanieczyszczający płaci" - wprowadzenie i wyrok TS (wielka izba) z 24.06.2008 r. w sprawie C-188/07 Commune de Mesquer przeciwko Total France SA i Total International Ltd

Omówienia
Opublikowano: EPS 2015/9/51-58
Autor:

Podmioty odpowiedzialne za naprawienie szkody wyrządzonej w środowisku w wyniku rozlania się ropy naftowej zgodnie z zasadą "zanieczyszczający płaci" - wprowadzenie i wyrok TS (wielka izba) z 24.06.2008 r. w sprawie C-188/07 Commune de Mesquer przeciwko Total France SA i Total International Ltd

Wyrok w sprawie Commune de Mesquer stanowi kolejną, po orzeczeniach w sprawie MOX oraz Intertanko , istotną wypowiedź w przedmiocie relacji pomiędzy międzynarodowym prawem ochrony środowiska a prawem unijnym. Podstawowym zagadnieniem rozstrzyganym przez Trybunał była zasada odpowiedzialności za szkody w środowisku spowodowane wyciekiem olejów, uregulowana na poziomie zarówno prawa międzynarodowego, jak i prawa UE. W ocenie TS, Unia nie jest związana konwencją o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami i konwencją o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami (IOPC) . W konsekwencji, ustalając podmioty odpowiedzialne za naprawienie szkody, należy stosować regulacje prawa unijnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX