Omówienia
Opublikowano: OwSS 2019/3/35-40
Autor:

Podatek od nieruchomości - reguła stabilności podstawy opodatkowania odnośnie do budowli całkowicie zamortyzowanych. Omówienie do decyzji SKO z dnia 2 kwietnia 2019 r., SKO.FP/4.(...)03/2019/2701

W prezentowanym przypadku podatnik wniósł o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości powstałej na skutek zadeklarowania wartości początkowych budowli całkowicie zamortyzowanych. Zdaniem podatnika wartość budowli całkowicie zamortyzowanych zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 in fine ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445), dalej u.p.o.l., to wartość stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji na dzień 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego, uwzględniająca dotychczas poczynione odpisy amortyzacyjne od tejże budowli. Jako że organ podatkowy pierwszej instancji nie uznał tej argumentacji za słuszną, podatnik odwołał się od decyzji odmawiającej stwierdzenia nadpłaty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Za błędną uznał wykładnię art. 4 ust. 1 pkt 3u.p.o.l. polegającą na przyjęciu, że w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych ich podstawa opodatkowania wynosi tyle samo, co w przypadku budowli podlegających...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację