Nowicki Marek Antoni, Pellegrin przeciwko Francji - wyrok ETPC z dnia 8 grudnia 1999 r., skarga nr 28541/95, [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 704

Omówienia
Opublikowano: Zakamycze 2005
Autor:

Pellegrin przeciwko Francji - wyrok ETPC z dnia 8 grudnia 1999 r., skarga nr 28541/95, [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 704

Przewlekłość postępowania w sprawie niezdolności do pracy pracownika zatrudnionego przez państwo na podstawie umowy

Tezy orzeczenia

1. Rozstrzygnięcie o stosowaniu art. 6 ust. 1 do funkcjonariuszy publicznych - zatrudnionych na stałe lub kontraktowych - wymaga przyjęcia kryterium funkcjonalnego, w zależności od charakteru obowiązków i odpowiedzialności pracownika. Należy przy tym przyjąć restrykcyjną interpretację wyjątków od gwarancji zawartych w art. 6 ust. 1, zgodną z przedmiotem i racją bytu konwencji.

2. Spod działania art. 6 ust. 1 konwencji wyłączone są jedynie sprawy wniesione przez funkcjonariuszy publicznych, których obowiązki są charakterystyczne dla administracji działającej jako depozytariusz władzy publicznej odpowiedzialny za ochronę ogólnych interesów państwa lub innych instytucji.

Pellegrin przeciwko Francji - orzeczenie z 8 grudnia 1999 r., Wielka Izba, raport Europejskiej Komisji Praw Człowieka z 17 września 1998 r., skarga nr 28541/95

Stan faktyczny

Francuskie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX