Nowicki Marek Antoni, Papon przeciwko Francji - wyrok ETPC z dnia 25 lipca 2002 r., skarga nr 54210/00, [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 267

Omówienia
Opublikowano: Zakamycze 2005
Autor:

Papon przeciwko Francji - wyrok ETPC z dnia 25 lipca 2002 r., skarga nr 54210/00, [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 267

Odmowa rozpatrzenia skargi kasacyjnej z powodu niezgłoszenia się dobrowolnie w więzieniu w celu odbycia kary

Tezy orzeczenia

1. Instancja kasacyjna odgrywa ogromnie ważną rolę, jest szczególną fazą procedury karnej mogącą mieć dla oskarżonego kapitalne znaczenie.

2. Niedopuszczenie skargi kasacyjnej wyłącznie dlatego, że skazany nie stawił się dobrowolnie w więzieniu w celu odbycia kary na podstawie wyroku będącego przedmiotem kasacji, zmusza do poddania się pozbawieniu wolności wynikającemu z kwestionowanego wyroku, w sytuacji gdy do czasu rozpatrzenia kasacji lub upływu terminu do jej złożenia nie można go jeszcze uznać za ostateczny.

Papon przeciwko Francji - orzeczenie z 25 lipca 2002 r., Izba (Sekcja I), skarga nr 54210/00

Stan faktyczny

Maurice Papon 2 kwietnia 1998 r. został skazany za pomoc w aresztowaniach i uwięzieniu Żydów deportowanych później do Auschwitz w lipcu, sierpniu i październiku 1942 r. oraz w styczniu 1944 r. Sąd uznał to za zbrodnie przeciwko ludzkości. Skazano go na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX