Partyk Aleksandra, Orzeczenie oddalające apelację na posiedzeniu niejawnym uzasadnia się tylko na wniosek

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Orzeczenie oddalające apelację na posiedzeniu niejawnym uzasadnia się tylko na wniosek

Sąd Najwyższy wskazał, iż jeśli sąd odwoławczy na posiedzeniu niejawnym oddala apelację uczestnika od orzeczenia sądu niższej instancji, to brak jest podstaw do sporządzenia uzasadnienia takiego orzeczenia z urzędu. Zasada ta odnosi się do trybu procesowego i nieprocesowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX