Krawczyk Ryszard P., Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Omówienie uchwały KRIO z dnia 24 czerwca 2020 r., 92/2020

Omówienia
Opublikowano: OwSS 2020/4/94-95
Autor:

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Omówienie uchwały KRIO z dnia 24 czerwca 2020 r., 92/2020

Nadanie aktowi prawa miejscowego wstecznej mocy obowiązującej nie jest bezwzględnie zakazane, niemniej z ustalonej linii orzeczniczej sądów administracyjnych (np. wyrok NSA z 8.08.2018 r., I OSK 686/18) jednoznacznie wynika, że odstąpienie od zasady niedziałania prawa wstecz dopuszczalne jest jedynie wyjątkowo i tylko z usprawiedliwionych względów, gdy jest to konieczne dla realizacji wartości konstytucyjnej, ocenianej jako ważniejsza od wartości chronionej zakazem retroakcji, zatem wsteczna moc prawa może dotyczyć ewentualnie tylko przyznania praw. Wykluczyć zatem należy możliwość zastosowania tej normy do nakładania obowiązków bądź pogarszania sytuacji prawnej adresatów aktu prawa miejscowego. W poniższym stanie prawnym to nastąpiło z uwagi na stwierdzone obniżenie ze wsteczną mocą obowiązującą wysokości zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z 5.12.2014 r. o Karcie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX