Przedańska Justyna, Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała nr 16/862/2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 6 czerwca 2023 r.

Omówienia
Opublikowano: OwSS 2023/4/87-91
Autor:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała nr 16/862/2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 6 czerwca 2023 r.

W myśl art. 6k ust. 2a pkt 5 i ust. 3 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.; dalej u.c.p.g.) rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 3 – 1,3% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemniki lub worki o pojemności 120 litrów, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości. Za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności. Z kolei zgodnie z art. 6k ust. 3u.c.p.g. rada gminy określa stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX