Gomułowicz Andrzej, Wiącek Marcin, Omówienie do wyroku WSA z dnia 29 maja 2020 r., VI SA/Wa 1087/20

Omówienia
Opublikowano: ZNSA 2022/3/129-130
Autorzy:

Omówienie do wyroku WSA z dnia 29 maja 2020 r., VI SA/Wa 1087/20

Teza: Opłata określona w art. 139 ust. 1 i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2019 r. poz. 868 ze zm.) ma niewątpliwie charakter sankcji majątkowej. Opłata podwyższona pobierana jest bowiem w przypadku, gdy zachowanie oznaczonego podmiotu ma charakter naganny i polega na prowadzeniu oznaczonej działalności z rażącym naruszeniem warunków koncesji. O rażącym charakterze takich naruszeń powinny rozstrzygać konkretne okoliczności danej sprawy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX