Omówienia
Opublikowano: ZNSA 2019/4/122-124
Autorzy:

Omówienie do wyroku WSA z dnia 16 maja 2018 r., III SA/Kr 150/18

Teza: Decyzja, o której mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.), ma charakter deklaratoryjny i w związku z tym w sytuacji spełnienia się przesłanek określonych w art. 54 ust. 3 tej ustawy właściwy organ nie może odmówić potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy wymienionemu w art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

Rozstrzygnięcie:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (...) po rozpoznaniu (...) sprawy ze skargi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (...) na decyzję SKO w K. z (...) grudnia 2017 r. (...) w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (...) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji (...).

Z uzasadnienia:

(...) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (...) złożył wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej prawa...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację