Wróbel Andrzej, Wróbel Piotr, Omówienie do wyroku TS z dnia 22 lutego 2022 r., C-480/20

Omówienia
Opublikowano: ZNSA 2022/3/87-97
Autorzy:

Omówienie do wyroku TS z dnia 22 lutego 2022 r., C-480/20

[1] Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 18 i 24 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (dalej: Karta), art. 2, 20, 23 i 31 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony (Dz.Urz. UE 2011, L 337, s. 9) oraz art. 25 ust. 6 i art. 33 ust. 2 lit. a/ dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej (Dz.Urz. UE 2013, L 180, s. 60).

[2] Wniosek ten został złożony w ramach sporu między XXXX a Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (głównym urzędem ds. uchodźców i bezpaństwowców, Belgia; dalej: CGRA) w przedmiocie odrzucenia złożonego w Belgii wniosku o...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX