Kozłowski Dariusz, Omówienie do postanowienia SKO we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2015 r., SKO 4133/62/15

Omówienia
Opublikowano: OwSS 2016/1/58-62
Autor:

Omówienie do postanowienia SKO we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2015 r., SKO 4133/62/15

W prezentowanym postanowieniu z 1.12.2015 r. (SKO 4133/62/15) Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu odmówiło wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności pozwolenia emisyjnego na wniosek organizacji społecznej. Uzasadniając takie rozstrzygnięcie, Kolegium wskazało przede wszystkim, że zgodnie z art. 61a § 1ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm., dalej: k.p.a.) inicjatywa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wymaga uprzedniego skontrolowania przez organ administracji publicznej, czy występują przesłanki formalnoprawne warunkujące jego dopuszczalność. Zarówno w orzecznictwie sądów administracyjnych, jak i w doktrynie jest utrwalony przy tym pogląd, zgodnie z którym odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej może się zdarzyć, gdy wystąpi niedopuszczalność wszczęcia takiego postępowania z przyczyn przedmiotowych lub...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX