Raguszewska Magdalena, Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zabudowy systemami fotowoltaicznymi. Omówienie do postanowienia SKO we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2020 r., SKO 4136/3/20

Omówienia
Opublikowano: OwSS 2020/2/14-25
Autor:

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zabudowy systemami fotowoltaicznymi. Omówienie do postanowienia SKO we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2020 r., SKO 4136/3/20

Działając na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), organ gminy nałożył na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW i powierzchni zabudowy do 7,8 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Żalący się na takie postanowienie inwestor argumentował, że farma fotowoltaiczna nie stanowi zagrożenia dla ludzi, zwierząt i ptaków, nie wywołuje hałasu, nie emituje zanieczyszczeń do powietrza oraz nie wytwarza odpadów. Podkreślał, że farmy fotowoltaiczne uznawane są za jedno z najbardziej obiecujących i przyjaznych środowisku źródeł energii.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu w prezentowanym postanowieniu z 10.02.2020 r....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX