Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Nierozpatrzenie w terminie wniosku o łączenie rodziny. Omówienie wyroku TS z dnia 20 listopada 2019 r., C-706/18 (Belgische Staat)

Krajowy system dorozumianego uwzględniania nierozpatrzonego w terminie wniosku cudzoziemca o łączenie rodziny narusza skuteczność dyrektywy Rady 2003/86/WE z 22.09.2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin – dalej dyrektywa 2003/86/WE – i jest sprzeczny z jej celami – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Polska ustawa z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach – dalej u.c. – nie przewiduje takiego systemu, jednakże podobne rozwiązania w prawie administracyjnym, przewidujące pozytywne dla strony załatwienie sprawy w związku z upływem terminu do działania przez organ, mogą być sprzeczne z zasadą, że właściwy organ krajowy nie może wydać zezwolenia, jeżeli nie są spełnione warunki jego uzyskania określone w prawie Unii Europejskiej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?