Nieprzekonująca opinia lekarska nie wystarczy do stwierdzenia choroby zawodowej - OpenLEX

Zasada Jarosław, Nieprzekonująca opinia lekarska nie wystarczy do stwierdzenia choroby zawodowej

Omówienia
Opublikowano: ABC
Autor:

Nieprzekonująca opinia lekarska nie wystarczy do stwierdzenia choroby zawodowej

Organ inspekcji sanitarnej nie może oprzeć rozstrzygnięcia w przedmiocie choroby zawodowej na opinii lekarskiej lakonicznej, niezawierającej przekonującego uzasadnienia, bądź sprzecznej z przepisami prawa. Mając taką opinię, organ zobowiązany jest wezwać biegłych lekarzy do uzupełnienia opinii bądź z urzędu zasięgnąć opinii innej placówki naukowej służby zdrowia - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z dnia 9 września 2014 r., II SA/Ol 142/15, LEX nr 1510413.

Wyrok ten zapadł w sprawie skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej.

W stanie faktycznym organ I instancji nie stwierdził u skarżącego choroby zawodowej w postaci przewlekłego zapalenia nadkłykcia kości ramiennej. Decyzję tę wydano w oparciu o ocenę narażenia zawodowego i orzeczenie lekarskie. Także analiza czynności zawodowych wykazała, że na zajmowanych stanowiskach pracy badany nie wykonywał ruchów, które mogłyby się przyczynić do rozwoju choroby...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX